Jednostki chorobowe

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 11 września 2014
23

Przyczyny i sposoby leczenia

Generalnie: takie zaburzenia s? uleczalne ! Nie musisz cierpie?, ogranicza? aktywno?ci, unika? kontaktw z lud?mi, wydawa? w niesko?czono?? pieni?dzy na wk?adki lub leki.
...

Nietrzymanie moczu

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 14 października 2013

13Przyczyny i sposoby leczenia

Generalnie: takie zaburzenia s? uleczalne ! Nie musisz cierpie?, ogranicza? kontaktw z lud?mi, wydawa? w niesko?czono?? pieni?dzy na podpaski , pieluchy lub leki.
...

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 20 maja 2014
12

Zanim przejd? do w?a?ciwej cz??ci artyku?u, chcia?em podzieli? si? niesamowitymi wynikami Pacjentki z Naszego Gabinetu.

...

Spastyczno??

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 14 marca 2014

08 Spastyczno??, to du?y problem terapeutyczny u pacjentw z uszkodzeniami o?rodkowego uk?adu nerwowego w wyniku urazu mzgu, udaru, urazw rdzenia, pora?enia m?gowego i wielu innych przyczyn. Mo?e by? leczona o wiele skuteczniej, bez ubocznych dzia?a? chemii, przy zastosowaniu kilku nieskomplikowanych zasad post?powania terapeutycznego.

...

Zaburzenia czynno?ci p?cherza

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 15 marca 2014

13 Zaburzenia czynno?ci p?cherza moczowego mog? by? spowodowane wieloma czynnikami. Generalnie dzielimy je na neurogenne i nieneurogenne.

...

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 03 marca 2014

21Stymulacja oko?oporodowa TENS stosowana jest w ?wiecie ju? od 40 lat. Jest to metoda sprawdzona, skuteczna ico najwa?niejsze 100% bezpieczna dla matki i dziecka.

...

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 14 października 2013

22 Nerwoble, choroby nerww - najcz??ciej leczone s? wy??cznie farmakologicznie. Warto pami?ta?, ?e ?rodki przeciwblowe jedynie modyfikuj? czucie blu, dzia?aj? na skutek nie na przyczyn?. W tym znaczeniu nic nie lecz?!

...

Choroby kr?gos?upa

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 14 października 2013

07Ble kr?gos?upa  spowodowane s? najcz??ciej zmianami zwyrodnieniowymi, skolioz?,  uciskami kr??kw mi?dzykr?gowych lub kr?gw na korzenie nerwowe albo nadmiernym napi?ciem mi??ni, wskutek pracy fizycznej, wadliwej postawy lub stresu. 

...

Cukrzyca, stopa cukrzycowa

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 14 października 2013

14Cukrzyca mo?e powodowa? zmiany degeneracyjne tkanki nerwowej a tym samym, zaburzenia przewodnictwa nerww i zaburzenia ukrwienia wskutek degeneracji nerww naczynioruchowych, steruj?cych prac? naczy? krwiono?nych.

...