Szkolenia

Przyczyna choroby jest bardzo wa?na, ale dla dobrych wynikw leczenia, wa?niejsza jest metoda terapii !

Czy chcesz skuteczniej pomaga? Twoim pacjentom ?
Interesuj? Ci? mo?liwo?ci jakie stwarza FES w regeneracji uk?adu nerwowego ?
Chcesz pozna? zasady oceny czynno?ci mi??ni za pomoc? techniki sEMG- biofeedback i interpretacji wynikw badania?

Zapraszamy na kursy z zakresu wykorzystania powierzchniowej elektromiografii oraz stymulacji funkcjonalnej (FES) w diagnozowaniu i terapii pacjentw z zaburzeniami czynno?ci mi??ni szkieletowych oraz nietrzymaniem moczu lub stolca.


Aktualny termin najbli?szego kursu: 19-20 czerwca 2021 (sobota i niedziela)

- tylko 10 miejsc na jeden termin !


Nasza oferta szkoleniowa
Szkolenia z zakresu powierzchniowej elektromiografii i stymulacji funkcjonalnej oraz wykorzystania tych metod w terapii pacjentw z zaburzeniami aktywno?ci mi??ni organizujemy od kilku lat. G?wny nacisk k?adziemy na zaprezentowanie najnowszej wiedzy pozwalaj?cej na znaczne zwi?kszenie skuteczno?ci w terapii niedow?adw, regeneracj? uszkodze? nerww obwodowych i odbudow? o?rodkowych mechanizmw sterowania czynno?ci? mi??ni. Przedstawiamy zasady diagnozowania i stymulacji pacjentw z niedow?adami po urazach o?rodkowego i obwodowego uk?adu nerwowego, udarach, z SM, z MPDz, zaburzeniami trzymania moczu i stolca i in.
To ju? kilkana?cie lat moich dzia?a? zwi?zanych z upowszechnianiem powierzchniowej elektromiografii w diagnozowaniu i terapii pacjentw z zaburzeniami czynno?ci mi??ni. Trudnych lat w?asnych studiw i tysi?cy bada? pozwalajacych na zebranie do?wiadczenia i umocnienie przekonania, ?e wykorzystanie sEMG oraz zabiegw FES w terapii pacjentw z niedow?adem, pozwala na znaczny post?p w zakresie poprawy ich jako?ci ?ycia. Po prostu, mo?na pomaga? o wiele skuteczniej! Zapoznaj si? z artyku?ami na blogu i komentarzami pacjentw http://blog.innomed.pl/
Uczestnicy naszych szkole? napisali:
"Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Niezb?dne w pracy osb zajmuj?cych si? pacjentami z zaburzeniami aktywno?ci mie?ni, nietrzymaniem moczu/ stolca. Znakomity pomys? i wielka potrzeba. Brak podobnych szkole? w Polsce." lekarz ginekolog,Rzeszw
"Pozyskane na szkoleniu informacje wykorzystuj? na codzie? w pracy. Wprowadzi?em EMG-biofeedback do codziennej praktyki. Pacjenci przekonali si?, ?e mog? sterowa? skurczem mi??ni co pozwala im odzyska? wiar? w siebie i zalety terapii" - fizjoterapeuta, ?wiecie
"Ciekawa teamtyka i oferta sprz?tu. Wiedza bardzo przydatna w rehabilitacji pacjentw oddzia?w neurologicznych"
dr n.med. specj neurolog Ordynator Oddzia?u Rehabilitacji Poudarowej, ?l?sk

Wi?kszo?? uczestnikw podkre?la?a, ?e 1 - dniowe szkolenie to za ma?o, aby przyswoi? sobie i ugruntowa? zasady prowadzenia terapii pacjentw metodami FES i sEMG-biofeedback, dlatego od 2011 roku oferujemy 2 - dniowe szkolenia, na ktrych jest o wiele wi?cej czasu na ?wiczenia i wyjasnianie w?tpliwo?ci oraz wymian? do?wiadcze?.

Dla grupy minimum 8 osobowej mo?emy ustali? inny termin szkolenia lub przeprowadzi? szkolenie wyjazdowe wed?ug kalkulacji zale?nej od miejsca szkolenia (koszty dojazdu i noclegu). Zapewniamy sprz?t do ?wicze?

Zainteresowanych prosimy o wype?nienie formularza zg?oszeniowego i przes?anie go w wersji cyfrowej lub w postaci skanu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  


 

Ca?kowity koszt szkolenia: 1600 z?
Wp?ata na konto: Neuromed Krystyna Garstka-Namys? PKO BP | 98 1020 4027 0000 1402 0228 6797 | Najp?niej na 7 dni przed rozpocz?ciem szkolenia (data wp?ywu na konto). Wielko?? grupy to maksimum 10 osb. Wype?nij poni?sze zg?oszenie teraz - decyduje kolejno?? zg?osze?
 
Formularze w wersji edytowalnej:
 
Formularze w wersji do druku:
 

-> Program Szkolenia 

 
Zapraszamy, 
zesp? INNOMED