Referencje - dr Krystyna Garstka-Namys?

DrKGN3

alt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

alt

dr Krystyna Gartstka - Namys?

 • Rehabilitacja neurologiczna...
 • Stymulacja funkcjonalna FES i ETS...
 • Elektromiografia i biofeedback
 • Niedow?ady mi??ni, bl przewlek?y
 • Terapia nietrzymania moczu i stolca...
 • P?cherz neurogenny
 • Dobr sprz?tu i terapii
 • Popularyzacja wiedzy, szkolenia

To co daje mi najwi?ksz? satysfakcj? w moim ?yciu to praca z cz?owiekiem. I nie chodzi tu o stereotypowo rozumianego pacjenta, postrzeganego tylko i wy??cznie z punktu widzenia jego choroby czy problemu z jakim si? boryka, ale z cz?owiekiem traktowanym holistycznie ca?o?ciowo jako jedno?? biopsychospo?eczn?. Na u?ytek medycyny prbuje si? ostatnio wprowadzi? okre?lenie funkcjonalny (zdrowotny) status cz?owieka chorego, z poj?ciem tym nale?y ??czy? utracon? w wyniku choroby aktywno?? i sprawno?? ?yciow?, co sprawia, ?e cz?owiek nie mo?e wype?nia? okre?lonych rl spo?ecznych, ktre wykonywa?by przy zachowanym zdrowiu. Do?wiadczanie choroby to ograniczenie aktywno?ci ?yciowej, odczuwany bl, niemo?no?? wykonywania normalnych czynno?ci ?yciowych i korzystania z ?ycia w pe?ni, co doprowadza do pogorszenia jako?ci ?ycia. Stan choroby to nie tylko zmiana czy pogorszenie stanu biologicznego organizmu cz?owieka, to tak?e jej wp?yw na pozosta?e sfery egzystencji ludzkiej, ktry obiektywnie obni?a ca?o?ciowy poziom jako?ci ?ycia.

Na wyst?powanie r?nych postaci zaburze? czynno?ci dolnych drg moczowych z ich g?wn? komponent? nietrzymaniem moczu NM, istotny wp?yw ma mi?dzy innymi operacja ginekologiczna OG czy poporodowe uszkodzenia Margolis; Chen; El-Toukhy i wsp.; Adamiak i wsp.; Bator i wsp.; Rechberger, Skorupski; Sekido, Kawai, Akaza. Pooperacyjne jak i poporodowe zaburzenia dotycz? nie tylko nietrzymania moczu, ale tak?e takich dysfunkcji jak: obstrukcja, zaleganie moczu, hyporefleksja wypieracza, dyssynergia wypieraczowo-zwieraczowa czy jednocze?nie wsp?wyst?puj?ca niewydolno?? zwieraczy odbytu Ko?odziejczak; Sudo?-Szopi?ska; Banasiewicz. Zaburzenia te wyst?puj? na tyle cz?sto, ?e warto rozwa?y? post?powanie rehabilitacyjne jako alternatywn? lub komplementarn? metod?, ktra mog?yby z?agodzi? negatywne dla funkcji mi??ni i nerww dna miednicy skutki leczenia operacyjnego czy poporodowych uszkodze?. Dlatego wymaga si? wdro?enia indywidualnie dopasowanego spersonalizowanego procesu rehabilitacyjnego poprzez podj?cie stosownych dzia?a? fizykoterapeutycznych.

Dok?adnie mija dziesi?? lat jak zaj??am si? kompleksow? rehabilitacj? i postanowi?am zosta? interdyscyplinarnym fizjoterapeut?. W Polsce, znaczenie rehabilitacji medycznej w krajowym systemie ochrony zdrowia, wyra?one stopniem finansowania tego obszaru, znacznie ust?puje innym dzia?om medycyny. Podnoszona przez wielu lekarzy nieadekwatna do kosztw wycena us?ug medycznych z zakresu rehabilitacji prowadzonej w szpitalach i przychodniach rehabilitacyjnych, powoduje ograniczanie dost?pno?ci chorych do tych us?ug w ramach finansowania przez NFZ. Przyj?te za norm? zlecanie w ramach us?ug nieodp?atnych 10 lub 20 zabiegw, nie jest wystarczaj?ce dla osi?gni?cia trwa?ej poprawy si?y mi??ni i/lub regeneracji uszkodzonych nerww Kern; Al Majed; Osiak. Czas potrzebny na reinnerwacj? mi??ni odnerwionych czy niedoczynnych zale?ny jest od poziomu i stopnia uszkodzenia. Tak wi?c wskutek uszkodze? poporodowych, pourazowych lub jatrogennych, zabiegi stymulacji funkcjonalnej FES powinny by? kontynuowane od kilku miesi?cy do nawet 2 lat. Przerwanie dzia?a? po 10 zabiegach prowadzi do szybkiego nawrotu objaww oraz kszta?tuje negatywn? opini? o efektywno?ci metod fizykoterapeutycznych. Zlecanie zabiegw stymulacji w ramach finansowania przez NFZ dotyczy g?wnie terapii niedow?adw i zaburze? neurologicznych w odniesieniu do pacjentw z dysfunkcj? ko?czyn lub zmianami zwyrodnieniowymi kr?gos?upa. W odniesieniu do osb z inkontynencj? - objawami nietrzymania NM, nietrzymania stolca NS czy gazw, nie opracowano i nie finansuje si? w ramach NFZ ?adnej procedury rehabilitacyjnej, ani profilaktycznej, ani w przypadku zdiagnozowania zaburze? funkcjonalnych z przyczyn neurologicznych (neuropraksje, neuropatie, choroby neurologiczne), ani te? jako standardowego post?powania poporodowego lub pooperacyjnego po zabiegach w obr?bie dna miednicy. Najcz??ciej proponowan? pacjentkom metod? leczenia inkontynencji NM, NS pozostaje leczenie operacyjne, poniewa? jest ono finansowane przez NFZ oraz farmakoterapia. Mimo wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, uznaj?cego metody leczenia zachowawczego za terapi? z wyboru lekarz, ktrego pacjent/ka wymaga post?powania rehabilitacyjnego, nie ma dok?d jej skierowa?.

Rodzaj niepe?nosprawno?ci jakim jest inkontynencja NM, NS, obejmuj?cy nie tylko sfer? zdrowia fizycznego, ale w znacznym stopniu wp?ywaj?cy negatywnie na sfer? psychiczn? i spo?ecznego funkcjonowania, wymaga zagwarantowania instytucjonalnego wsparcia dla osb borykaj?cych si? samotnie z problemem inkontynencji NM, NS. Obowi?zuj?cy uprzednio model rehabilitacji, dotyczy? programw usprawniania i przystosowania do ?ycia osoby niepe?nosprawnej poprzez:
- koncentracj? uwagi na deficytach wynikaj?cych z uszkodzenia organizmu,
- stosowanie g?wnie urz?dze? i przyrz?dw,
- uznawanie tylko wiedzy teoretycznej z zakresu anatomii i fizjologii, jako podstawy dzia?a? rehabilitacyjnych,
- ograniczanie si? tylko do grupy osb z uszkodzeniami narz?du ruchu, zmys?w i chorych somatycznie,
- rehabilitacj? prowadzon? g?wnie w systemie instytucjonalnym,
- bierne podporz?dkowanie si? i bierne uczestnictwo pacjenta w procesie usprawniania.

Aktualne uj?cie modelu rehabilitacji, dotyczy programw usprawniania i przystosowania do ?ycia osoby o niepe?nej sprawno?ci poprzez:
- koncentracj? uwagi na op?nieniach rozwojowych, ktre s? wynikiem dysfunkcji organizmu,
- pos?ugiwanie si? naturalnymi technikami oddzia?ywania poprzez aktywno?? ruchow? i spo?eczn?,
- wykorzystywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu socjologii, pedagogiki i psychologii, ktra stanowi teoretyczn? podstaw? dzia?a? rehabilitacyjnych,
- poszerzenie grup o upo?ledzonych umys?owo, chorych psychicznie i osoby starsze,
- dzia?ania rehabilitacyjne prowadzone w naturalnym ?rodowisku ?yciowym,
- ale przede wszystkim czynne uczestnictwo jednostki w procesie rehabilitacji [Kowalik].

Jak twierdzi Kabsch, proces rehabilitacyjny, ?eby by? skuteczny, czy wr?cz mo?liwy do praktycznego i konkretnego zastosowania, winien by? uj?ty w jaki? system. Rozpatruj?c rehabilitacj? z punktu widzenia systemu, nale?y rozumie? j? jako kompleksowe dzia?anie pa?stwa i spo?ecze?stwa, a zw?aszcza s?u?b ochrony zdrowia, opieki spo?ecznej, nauki, o?wiaty i kultury oraz organizacji politycznych, samorz?dowych i spo?ecznych lub osb prywatnych, zmierzaj?ce do zachowania lub przywrcenia normalnych rl spo?ecznych osobom okresowo lub stale niepe?nosprawnym psychofizycznie. ?wiadome, nieprzymuszone uczestnictwo w procesie rehabilitacji osoby o niepe?nej sprawno?ci, wp?ywa korzystnie na obszar jej biologicznego i spo?ecznego funkcjonowania Bertalanffy. Obecnie poj?cie rehabilitacji zostaje znacznie poszerzone, zaczyna si? od zaistnienia jakichkolwiek dysfunkcji danej osoby a zostaje rozszerzone o profilaktyk? rehabilitacyjn?.

Najwa?niejsze, aby kompleksowa rehabilitacja prowadzi?a do adaptacji spo?ecznej osoby niepe?nosprawnej, powrotu do pracy zawodowej, nauki oraz udzia?u w ?yciu spo?ecznym (na poziomie rodzina, praca, dzia?alno?? ?rodowiskowa) po uprzednim uzyskaniu mo?liwych do osi?gni?cia pe?ni si? psychofizycznych. Profesor Wiktor Dega, twrca polskiej szko?y rehabilitacji ju? dawno w swoich badaniach udowodni?, ?e mo?liwy jest wi?kszy post?p w usprawnianiu pacjentw, je?li oddzia?ywania s? wszechstronne. Koncepcja ta zosta?a uznana przez WHO jako program o zasi?gu ?wiatowym, ktry powinien by? realizowany w ka?dym pa?stwie.

Charakterystyczne cechy kompleksowej rehabilitacji to:

 • powszechno?? poniewa? obejmuje wszystkie dyscypliny medyczne w lecznictwie zamkni?tym i otwartym jak i to, ?e jest dost?pna dla wszystkich
 • kompleksowo?? poniewa? uwzgl?dnia wszystkie aspekty rehabilitacji czyli: leczniczy, psychologiczny, spo?eczny i zawodowy
 • wczesne rozpoczynanie czyli powinna by? rozpocz?ta mo?liwie jak najwcze?niej ju? na oddziale intensywnej opieki medycznej
 • ci?g?o?? powinna by? konsekwentnie prowadzona, a? do uzyskania maksymalnie mo?liwej poprawy zdrowia i utrwalenia nowych nawykw umo?liwiaj?cych jak najpe?niejsze spo?eczne funkcjonowanie jednostki Kern; Kwolek; Kabsch; Garstka-Namys?

 

Wsp?czesne zdobycze wiedzy z zakresu neurofizjologii, uroginekologii czy proktologii, umo?liwiaj?ce selekcj? pacjentek z NM, NS dla ktrych leczenie operacyjne jest niewskazane lub niewystarczaj?ce, implikuj? potrzeb? modyfikacji procedur post?powania kwalifikuj?cego do zabiegu operacyjnego i rozszerzenie go o przed i pooperacyjn? rehabilitacj?. Upowszechnienie takich bada? diagnostyki funkcjonalnej jak badanie urodynamiczne czy elektromiografia MDM, poszerza zakres wiedzy o zaburzeniach funkcjonalnych dolnych drg moczowych oraz mi??ni i nerww dna miednicy i stwarza nowe mo?liwo?ci dla skutecznego leczenia zachowawczego. Miniaturyzacja sprz?tu i aparatury pomiarowej oraz urz?dze? do elektrostymulacji i sEMG-biofeedbacku, czyni je bardziej dost?pnymi, bezpiecznymi i ?atwymi w obs?ugiwaniu przez personel medyczny i samych pacjentw.

Co wa?ne, ja jestem terapeutk?, od ktrej wymaga si? nie tylko bardzo du?ego zasobu wiedzy oglnomedycznej, doskona?ej znajomo?ci anatomii czy neurofizjologii, ale przede wszystkim jestem specjalistk? interdyscyplinarn? (fizjoterapeuta, nauczyciel, trener, mgr sportu, instruktor) o wielu kwalifikacjach zawodowych. Co sprawia, ?e jestem osob? o du?ym poziomie odpowiedzialno?ci, dok?adnie znaj?c? swoje ograniczenia i mo?liwo?ci terapeutyczne. Bior?c pod uwag?, ?e mam do czynienia z osob? o niepe?nej sprawno?ci czy wydolno?ci fizycznej, ktra jest osobnicz? indywidualno?ci?, dlatego rozwijam wobec niej strategie specyficznego spersonalizowanego podej?cia.

Mj ponad 30 letni sta? pracy w murach Uczelni jako nauczyciela akademickiego, interdyscyplinarny doktorat, interdyscyplinarna praca habilitacyjna, to nie jest mj ostateczny cel zawodowy. Rozwijanie si? na polu wsp?czesnej rehabilitacji i fizjoterapii wymaga ode mnie nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz permanentnego kszta?cenia.

 
DSC 0031 alt alt alt alt alt
 

Powrt do listy

+48 602 762 674alt+48 602 762 674