Jan Namys?

JanN

alt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

alt

Jan Namys?

  • Rehabilitacja neurologiczna...
  • Stymulacja funkcjonalna FES i ETS...
  • Elektromiografia i biofeedback
  • Niedow?ady mi??ni, ból przewlek?y         
  • Terapia nietrzymania moczu i stolca...
  • P?cherz neurogenny
  • Dobór sprz?tu i terapii
  • Popularyzacja wiedzy, szkolenia

Jestem absolwentem AWF w Poznaniu. Od 1996 roku zajmuj? si? g?ównie metodami rehabilitacji neurologicznej, z wykorzystaniem elektrostymulacji funkcjonalnej, elektromiografi? powierzchniow? mi??ni ko?czyn i dna miednicy, terapi? EMG-biofeedback i z wykorzystaniem czujników ruchu lub stabilometrii.

Poniewa? w podr?cznikach dla fizjoterapeutów i lekarzy brak jest informacji o metodach, którymi si? interesuj?, wiedz? zdobywa?em samodzielnie, prowadz?c w?asne studia ?wiatowej literatury medycznej, uczestnicz?c w polskich i zagranicznych kongresach medycznych, odwiedzaj?c europejskie i ameryka?skie szpitale, w celu bli?szego poznania stosowanych tam metod elektrostymulacji. U?atwia mi to znajomo?? j. angielskiego i niemieckiego, w których publikuje si? wi?kszo?? doniesie? z najnowszych bada? naukowych.

Od 2005 roku organizuj? w Poznaniu i w innych miastach Polski szkolenia dla specjalistów rehabilitacji, lekarzy ginekologów, urologów, proktologów, neurologów - zainteresowanych wykorzystaniem elektromiografii i ró?nych form elektrostymulacji w diagnozowaniu i leczeniu swoich pacjentów.  Jestem autorem lub wspó?autorem kilku artyku?ów i rozdzia?ów opublikowanych w specjalistycznej prasie i ksi??kach medycznych oraz autorem tre?ci na tej stronie. Jednak prowadz?c firm?, szkolenia i zajmuj?c si? pacjentami w gabinecie, nie mam potrzeby kariery naukowej. Ciesz? si? tym, co mam: rodzin? i 2 wspania?ych synów, zdrowiem, satysfakcj? z pracy, zaufaniem i powrotem do zdrowia pacjentów.

Mam równie? szcz??cie, pozyskuj?c do wspó?pracy ludzi, którzy identyfikuj? si? z celami firmy i pomagaj? mi bardzo w ich realizacji. Do wspó?pracy zapraszam wszystkich, którym bliskie jest przes?anie zawarte w artykule Misja Firmy INNOMED. 

 

Powrót do listy

+48 601 519 667