sEMG, EMG-Biofeedback

AUTOR: admin

PUBLIKACJA: 14 października 2013

03Elektromiografia (EMG)   to badanie potencja?w elektrycznych zwi?zanych z aktywno?ci? spoczynkow? i wysi?kow? mi??ni.

Metoda inwazyjna (bolesna) polega na badaniu ig?? wk?uwan? do mi??nia, metoda nieinwazyjna (bezbolesna) tzw. elektromiografia powierzchniowa polega na naklejaniu elektrod samoprzylepnych w obszarze badanego mi??nia lub aplikacji elektrod (dopochwowo, doodbytniczo). Nie da si? t? metod? oceni? warstwy g??bokiej mi??ni, ale trzeba te? pami?ta?, ?e wk?ucie ig?y w mi?sie? zaburza jego czynno?? i wyniki ig?owego EMG mog? by? myl?ce.

W naszym gabinecie wykonujemy wy??cznie nienwazyjn? elektromiografi? powierzchniow?s?u??c? ocenie zakresu ?wiadomego wp?ywu pacjenta na czynno?? spoczynkow? i wysi?kow? mi??ni szkieletowych lub mi??ni dna miednicy oraz dokumentowaniu post?pw terapii zaburze? aktywno?ci mi??ni z wykorzystaniem elektrostymulacji i ?wicze? biofeedback.

Metody obrazowania mog? by? r?ne np.:

Obrazowanie aktywno?ci mi??ni w formie zmieniaj?cej si? na ekranie komputera krzywej, za pomoc? urz?dzenia do EMG (elektromiografii) pod??czonego do komputera

Obrazowanie aktywno?ci fal mzgowych za pomoc? EEG (elektroencefalografii)

Ponadto stosowane s?: czujniki t?tna, oddechu, zmian pH skry, przewodnictwa elektrycznego lub temperatury skry, czujniki balansowe, czujniki dynamometryczne

Jako odpowiednik zmian zachodz?cych w monitorowanych funkcjach organizmu wykorzystuje si?:

Zmienny poziom d?wi?ku lub barwy, zale?nie od aktywno?ci fizjologicznej (g??boko?ci oddechu, skurczu lub zrelaksowania mi??ni, szybko?ci uderze? t?tna, aktywno?ci mzgu itp.)Ilo?? i kolor zapalanych/gaszonych diod w urz?dzeniu monitoruj?cymzmieniaj?ce si? obrazy np. rozkwitaj?cy w miar? pog??biania si? relaksu kwiat lub te? utrzymuj?cy si? na torze jazdy samochd w treningu rwnowagi.

 Rozwj programw komputerowych umo?liwi? wdro?enie bardzo atrakcyjnych technik obrazowania, co znacznie przyspiesza proces terapeutyczny. Chodzi o w??czenie jak najwi?kszej ilo?ci zmys?w w trakcie utrwalania nowych umiej?tno?ci sterowania zachowaniami organizmu, poniewa? pozwala to na uruchomienie mechanizmw kompensacji.

Obserwuj?c, jak urz?dzenie reaguje na r?ne prby osi?gania po??danego rezultatu, pacjent uczy si? rozpoznawa? mechanizmy steruj?ce dan? reakcj? fizjologiczn?. ?wicz?c w ten sposb, wzmacnia te mechanizmy. Szlak nerwowy i o?rodki korowe w mzgu staj? si? lepiej skoordynowane i reaguj? sprawniej na wol? pacjenta. WA?NE! ?wiczenia musz? by? prowadzone regularnie, minimum 3 -4 razy w tygodniu (najlepiej codziennie) i do skutku tzn. do osi?gni?cia widocznej poprawy i utrwalenia si? nabytych umiej?tno?ci. W przypadku osb z powa?nymi zaburzeniami o?rodkowego sterowania skurczem mi??ni po udarze, urazie g?owy lub rdzenia, w mzgowym pora?eniu dzieci?cym itp. ?wiczenia nale?y stosowa? 2- 3 razy dziennie po kilka do kilkunastu minut na jedn? sesj?. D?u?sza przerwa w ?wiczeniach, powoduje cz??ciow? utrat? tych umiej?tno?ci. St?d zabiegi rozpocz?te w szpitalu lub sanatorium, nale?y kontynuowa? w domu lub w miejscu zamieszkania.

?wiczenia biofeedback s? wspania?ym uzupe?nieniem w rehabilitacji pacjentw z o?rodkowymi i obwodowymi zaburzeniami funkcji mi??ni (niedow?ady, spastyczno??) po udarach, urazach czaszki, urazach rdzenia kr?gowego, uszkodzeniach splotw, napi?ciowych blach mi??ni, migrenach, po d?ugotrwa?ych unieruchomieniach, w profesjonalnej rehabilitacji sportowej, u dzieci z MPDz i wadami dysraficznymi. Najnowszy sprz?t do ?wicze? biofeedback oraz diagnostyki zaburze? ruchu z oferty INNOMED to system BioVal - czujnik ruchu z bogatym oprogramowaniem do pomiarw goniometrycznych oraz terapii oraz platforma stabilometryczna do diagnostyki i ?wicze? biofeedback Biorescue.  O szczeg?y zapytaj drog? mailow?. Obejrzyj krtk? prezentacj? : Prezentacja BioVal

PDF
Drukuj
Email

Powiązane produkty

MyoPlusPro1.0

Powiązane multimedia

Kliknij przycisk "YouTube" aby obejrze? na wi?kszym ekranie. 

Kliknij aby obejrze? na wi?kszym ekranie.