Elektrostymulacja TENS

AUTOR: admin

PUBLIKACJA: 14 paĹşdziernika 2013

02 TENS- (z ang.Transcutaneous Electrical Nervous Stimulation) metoda przezskórnej, elektrycznej stymulacji nerwów jest znana od ponad 30 lat i szeroko stosowana na ?wiecie

W jej wykorzystaniu przoduj?: Niemcy, Anglia, Francja, Szwecja, Dania, USA, Japonia, Izrael, Rosja. Prowadzi si? tam najwi?cej bada? nad wykorzystaniem TENS w leczeniu zaburze? funkcji mi??ni i nerwów.

TENS stymuluje uk?ad nerwowy, który przenosi informacje reguluj?ce prac? organizmu. Docieraj? one do mózgu drogami wst?puj?cymi. Drogami zst?puj?cymi, mózg wysy?a polecenia do wszystkich narz?dów, tkanek i komórek. Je?eli wskutek urazu, ucisku, zwyrodnienia, zrostów pooperacyjnych, chorób nerwów, nerwy nie przewodz? prawid?owo bod?ców, to mózg, albo nie otrzymuje bie??cej informacji o tym co dzieje si? z organizmem albo te?, nie mo?e przes?a? odpowiedniego polecenia. Prowadzi to do rozwoju zaburze? w pracy efektorów, czyli mi??ni, gruczo?ów dokrewnych, narz?dów wewn?trznych, tkanek. Wszystkie s? przecie? unerwione. Uniwersalno?? zastosowa? nie wynika z tego, ?e TENS jest dobry na wszystko, ale z tego, ?e wszystko jest unerwione a TENS (prawid?owo stosowany) poprawia funkcje nerwów, co w sposób po?redni lub bezpo?redni prowadzi do poprawy zdrowia.

Elektrostymulacja, to jedna z metod fizykoterapii. TENS jest odmian? elektrostymulacji, wykorzystuj?c? pr?dy impulsowe o niskiej cz?stotliwo?ci (przedzia? 1-150 Hz), zbli?onej do cz?stotliwo?ci pr?dów fizjologicznych. Ka?dy rodzaj unerwienia reaguje na inn? cz?stotliwo??. Przyczn? bólu przewodzonego do ?wiadomo?ci nerwami bólowymi s? tocz?ce si? lokalnie procesy zapalne, zwyrodnieniowe, niedokrwienne, wzmo?one napi?cie mi??ni etc. Skuteczna terapia nie polega na stymulacji blokuj?cej przewodzenie bólu do ?wiadomo?ci ( chocia? niestety, tak jest najcz??ciej realizowana), ale na takim doborze parametrów + innych metod rehabilitacji, aby wyleczy? lub zminimalizowa? przyczyn? bólu Inne parametry b?d? zastosowane przy zabiurzeniach ukrwienia, inne przy neuropatii czy spastyczno?ci. Poza tym, przyczyna bólu mo?e by? w zupe?nie innym miejscu ni? miejsce odczuwania. Np. bóle kolan i stawów biodrowych s? cz?sto powodowane zmianami zwyrodnieniowymi w l?d?wiowym odcinku kr?gos?upa. Stymulowanie kolan pozwoli na odstawienie leków przeciwbólowych, ale przyczyny nie wyleczy i proces zwyrodnieniowych b?dzie si? toczy? dalej. Dlatego skuteczne parametry stymulacji najlepiej ustali? po konsultacji ze specjalist?.                             

Zasady podstawowe elektrostymulacji:
1. Nie wolno stosowa? elektrostymulacji przeciwbólowej dopóki nie jest ustalona przyczyna bólu. Stany zapalne narz?dów wewn?trznych mog? powodowa? rzutowanie bólu do nawet odleg?ych miejsc.

2. Nie wolno stosowa? du?ych nat??e? elektrostymulacji, ani stmulowa? miejsc, gdzie wyst?puj? zaburzenia czucia - bez konsultacji ze specjalist?.

2. Nie wolno stymulowa? na wskro? czaszki, okolicy oczu, zmian na skórze bez sprawdzenia ich charakteru, brzucha kobiety ci??arnej, w bezpo?redniej okolicy serca

 

Mechanizm dzia?ania stymulacji TENS: os?abia czucie bólu, blokuj?c przep?yw sygna?ów wysy?anych przez nerwy bólowe do kory mózgowej. Wspó?czesne badania postuluj? istnienie tzw. hamowania presynaptycznego (synapsa to po??czenie nerwów). Wykazano, ?e stymulacja nerwów czuciowych w miejscu bólu, ogranicza ilo?? bod?ców bólowych docieraj?cych do ?wiadomo?ci i os?abia dolegliwo?? bólu, poniewa? nerwy czuciowe s? grubsze i przewodz? sygna?y szybciej ni? nerwy bólowe. Mózg, odbieraj?c bod?ce czuciowe, anga?uje si? najpierw w silniejszy i docieraj?cy szybciej bodziec. Intuicyjnie korzystamy z tej zasady, masuj?c silnie miejsce bólu. Trudno jednak masowa? si? bez przerwy. Stymulator nas w tym wyr?czy,       a jego dzia?anie jest o wiele bardziej skuteczne.

Parametry stymulacyjne (cz?stotliwo??, czas impulsu, modulacja, czas zabiegu) maj? wp?yw na poszczególne typy unerwienia i odpowiednie reakcje efektorów. W terapii bólu przewlek?ego, specjalnie ukszta?towane impulsy, powoduj? wzmo?one uwalnianie do krwiobiegu endorfin – produkowanych przez organizm neurohormonów o dzia?aniu podobnym do morfiny. Endorfiny, ?agodz? na wiele godzin czucie bólu i stymuluj? chore tkanki do regeneracji. To w?a?nie endorfiny, wp?ywaj? na popraw? zdrowia i samopoczucia, kiedy jeste?my wypocz?ci, zrelaksowani, szcz??liwi. Sygna?em do ich uwalniania, jest spadek cz?stotliwo?ci fal mózgowych do poziomu 4-10 Hz. Stymulacj? TENS o cz?stotliwo?ci 4-10 Hz, mo?emy uruchomi? ten proces.

Organizm ludzki wype?niony jest roztworami soli i p?yn?cy przez tkanki pr?d TENS o w?a?ciwych parametrach, energetyzuje jony, wzmaga ich ruch. Wyst?puj? tu zjawiska elektroforezy i elektroosmozy. Lepsze przenikanie jonów przez b?on? komórki, znacznie przyspiesza procesy regeneracji tkanek oraz usuwanie metabolitów. Pole elektryczne pomi?dzy elektrodami, wywo?uje koncentracj? protonów i ich ruch (pr?d jonowy) od anody do katody. Kiedy protony osi?gaj? b?on? mitochondrium, tworzy si? zwi?zek H+ATPase i powstaje ATP (koenzym, który jest no?nikiem energii). Wzrost ilo?ci ATP pobudza transport aminokwasów i oba te czynniki stymuluj? tworzenie s? bia?ek (Cheng, 1982). To dzia?anie pr?dów TENS, jest wykorzystywane np. w leczeniu stanów zapalnych w stawach, tkankach mi?kkich, z?ama? ko?ci, przyspieszeniu gojenia si? ran i blizn, likwidacji obrz?ków, zmian neuropatycznych i wielu innych.

(patrz równie?: stymulacja mi??ni).


PDF
Drukuj
Email

Powiązane artykuły

PowiÄ…zane produkty

C6 DuoStim