Streczery

Streczery

AUTOR: admin

PUBLIKACJA: 14 paĹşdziernika 2013

07Dlaczego regeneracja kr?gos?upa ma podstawowe znaczenie dla zdrowia?

Chi?czycy od tysi?cleci okre?laj? kr?gos?up mianem „Drzewo ?ycia”, poniewa? chroni on rdze? kr?gowy – g?ówny szlak komunikacji pomi?dzy
mózgiem a reszt? cia?a. Biegn? nim szlaki nerwowe do mi??ni, narz?dów, gruczo?ów, naczy? krwiono?nych i limfatycznych. Szlaki czuciowe przesy?aj? informacje do mózgu, szlaki ruchowe i autonomiczne – polecenia od mózgu do narz?dów. Przeszkod? w prawid?owym obiegu informacji, stanowi? uciski na struktury nerwowe spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi kr?gos?upa. Skutkiem ucisków s? zaburzenia neurologiczne takie jak: ostre i przewlek?e dolegliwo?ci bólowe, zaburzenia czucia (mrowienia, parestezje, przeczulica lub niedoczulica), zaburzenia czynno?ci mi??ni (wzmo?one napi?cie spoczynkowe, wzrost m?czliwo?ci, os?abienie lub niedow?ad), zaburzenia ukrwienia ko?czyn (zimne d?onie, stopy, ?ylaki ko?czyn dolnych), zaburzenia czynno?ci narz?dów  jak np. pogorszenie perystaltyki jelit, zaparcia, hemoroidy, nadreaktywno?? p?cherza moczowego, trudno?ci z oddawaniem lub utrzymaniem moczu. Próby leczenia farmakologicznego b?d? kosztowne i ma?o skuteczne. Mog? z?agodzi? objawy, ale nie poprawi? funkcji kr?gos?upa i z czasem problem wróci z wi?kszym nasileniem. Bez rehabilitacji – nie ma sukcesu.

 

Istnieje wiele metod terapii dla pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kr?gos?upa jak np. metoda Mc Kenzie, fi?ska metoda DBC, terapia czaszkowo-krzy?owa, osteopatia i inne., realizowanych przez wysoko kwalifikowanych specjalistów rehabilitacji. G?ównym celem tych terapii jest poprawa mobilno?ci kr?gos?upa poprzez zniesienie szkodliwych napi?? mi??ni przykr?gos?upowych, ich rozci?gni?cie i nauczenie pacjenta ?wicze? poprawiaj?cych postaw?. Zanim skorzystasz z masa?y lub innych form terapii manualnej, upewnij si?, co do kwalifikacji i opinii o skuteczno?ci terapeuty. Twoim kr?gos?upem powinna zajmowa? si? jedynie osoba o sprawdzonych kwalifikacjach, poniewa? ?le wykonane zabiegi mog? prowadzi? do powa?nych powik?a? neurologicznych.

Jakie s? g?ówne przyczyny zmian zwyrodnieniowych kr?gos?upa?

Podstawow? jest brak ruchu, szczególnie ruchu w wielu p?aszczyznach. D?ugotrwa?e przebywanie w jednej pozycji powoduje z czasem wzrost napi?cia mi??ni. Je?li nie zmienimy pozycji, bo jeste?my zaaferowani wykonywan? czynno?ci?, napi?cia te zaczynaj? si? utrwala?. Nasza wra?liwo?? na nieprawid?ow? postaw? maleje, powstaje przyzwyczajenie.  Przestajemy kontrolowa? prawid?owo?? postawy a naturalne krzywizny kr?gos?upa ulegaj? deformacjom. Inne przyczyny to nieergonomiczne warunki pracy, d?wiganie, niew?a?ciwa postawa przy podnoszeniu ci??arów, nieprawid?owe obuwie, niektóre dziedziny sportu, osteoporoza, choroby tkanki ??cznej i in.

Wzrost napi?cia gorsetu mi??niowego kr?gos?upa, powoduje skracanie si? d?ugo?ci w?ókien mi??niowych oraz wi?zade? decyduj?cych o prawid?owym kszta?cie kr?gos?upa i wielko?ci przestrzeni mi?dzykr?gowych. Prowadzi to do ograniczenia ruchomo?ci w stawach mi?dzykr?gowych i zwi?kszenia nacisku na kr??ki mi?dzykr?gowe tzw.dyski, trzymane przez napi?te mi??nie jak w imadle. Kr??ki zbudowane s? z pier?cienia w?óknistego chroni?cego j?dro mia?d?yste, pe?ni?ce rol? amortyzatora. Poniewa? utrzymywane d?ugo ci?nienie wewn?trz kr??ka jest wy?sze od ci?nienia w otaczaj?cych tkankach, to zgodnie z prawem Pascala, uk?ad d??y do wyrównania ci?nie?, co powoduje stopniow? utrat? wody – dehydratacj?. Wysoko?? kr??ka (kr??ków) obni?a si?, przesuszony pier?cie? w?óknisty traci elastyczno?? i jest podatny na p?kanie, jak przesuszona skóra. W?asno?ci amortyzacyjne kr??ków znacznie si? pogarszaj? zupe?nie jak w amortyzatorze, z którego wyciek? p?yn. Z czasem, zmniejszaj?ce si? przestrzenie mi?dzy kr?gami oraz deformacje dysków prowadz? do konfliktów (ucisków i podra?nie?) z korzeniami nerwów lub wr?cz z opon? rdzenia kr?gowego. Ma to niekorzystny wp?yw na czynno?c uk?adu nerwowego i mo?e powodowa? opisane powy?ej powa?ne problemy zdrowotne. Zadbaj wi?c o Twój kr?gos?up, aby uchroni? si? od operacji, która je?i nawet by?a konieczna i tak musi by? poparta rehabilitacj?. Operacja usuwa uciski na nerwy, ale nie zmienia niew?a?ciwych nawyków, wzmo?onych napi?? mi??ni i nieprawid?owych krzywizn kr?gos?upa. Przeczytaj poni?ej co mo?esz zrobi? aby zregenerowa? kr?gos?up.

Co jest najwa?niejsze dla prawid?owej funkcji kr?gos?upa?

Przede wszystkim odpowiednia elastyczno?? i si?a mi??ni przykr?gos?upowych oraz stan wi?zade?, zale?ny w du?ej mierze od ukrwienia i jako?ci mi??ni. Zanim jednak zaczniesz wykonywa? ?wiczenia wzmacniaj?ce gorset mi??niowy pami?taj, ?e Twoje mi??nie s? od dawna bardzo napi?te, a ich w?ókna skrócone. ?le dobrane ?wiczenia, bez fachowej konsultacji, pr?dzej utrwal? niew?a?ciwe nawyki ni? pomog? je zmieni?. Zacznij obowi?zkowo od rozci?gania mi??ni przykr?gos?upowych i opanowania zdolno?ci do ich ?wiadomej relaksacji. Zdarza si?, ?e jeste? spi?ty/a? ?e Twoje mi??nie pleców, ramion lub karku s? twarde jak kamienie? Zaci?nij d?o? - rozlu?nij. A teraz spróbuj wys?a? ?wiadome polecenie "zrelaksujcie si?" do twoich"spi?tych" mi??ni pleców - nie potrafisz? To najwy?szy czas, aby rozci?gn?? przykurczone mi??nie i opanowa? sztuk? ich ?wiadomej relaksacji. Wiadomo, ?e mi??nie poddane ?wiczeniom rozci?gaj?cym s? w stanie funkcjonowa? lepiej. Potrafisz je rozlu?ni? (dzi?ki temu szybciej si? regeneruj?), s? lepiej ukrwione, mniej podatne na zm?czenie.

Wspania?ym uzupe?nieniem, a dla wielu osób wr?cz podstawowym elementem terapii zmian zwyrodnieniowych kr?gos?upa, jest korzystanie ze streczerów kr?gos?upa. Masa?e pleców, jakkolwiek przynosz?ce ulg?, nie s? wystarczaj?ce. Zmniejszaj? napi?cie mi??ni, poprawiaj? ich ukrwienie i elastyczno??, ale maj? niewielki wp?yw na trwa?? popraw? wadliwej postawy. Program sterowania czynno?ci? mi??ni jest zapisan? w mózgu sum? wyuczonych nawyków i reakcji organizmu na warunki otoczenia. Z?e nawyki mo?na zmieni? jedynie samemu, aktywnie. Kiedy poczujesz ju? wzrost elastyczno?ci kr?gos?upa i popraw? samopoczucia, ?wicz mi??nie brzucha, obr?czy miednicy i pleców. Miednica jest podstaw? dla kr?gos?upa. Jej pochylenie lub zrotowanie to pewna droga do problemów z kr?gos?upem. Wszelkie gwa?towne ruchy s? niewskazane, bo mog? skutkowa? wysuni?ciem si? kr??ka mi?dzykr?gowego. Poma?u wykonuj sk?ony i wyprosty, ruchy skr?tne oraz inne ?wiczenia, których zestawy znajdziesz w wielu ksi??kach lub w internecie. Osoby trzecie mog? s?u?y? rad? i pomoc?, ale ?wiczenia i zmiana niew?a?ciwych nawyków nale?y do Ciebie.

Pani Maria W. napisa?a: "O ile na pocz?tku z trudem wytrzymywa?am kilka minut le?enia na streczerze to dzi?, po 3 tygodniach codziennego korzystania, nie wyobra?am sobie dnia bez streczera. Nie tylko ze wzgl?du na bardzo odczuwaln? popraw? zdrowia, ale równie? dlatego, ?e te 15 (a czasem i 30) minut le?enia na streczerze mam tylko dla siebie i mog? si? ca?kowicie zrelaksowa?. Kiedy?, 30 minut traci?am na same dojazdy na zabiegi, nie wspominaj?c o kosztach ca?ej serii. Dzi? jestem we w?asnym domu, relaksuj? umys? i mi??nie pleców i nie pozwol? sobie tej przyjemno?ci odebra?."

Korzystanie ze streczerów jest bardzo proste- trzeba si? na nim po?o?y? i zrelaksowa?. Konstrukcja streczera i dzia?anie grawitacji zagwarantuj? po??dany efekt terapeutyczny.

Zobacz opis streczerów  na stronie

Przy zagwarantowanej przez nas skuteczno?ci (100% satysfakcji lub zwrot pieni?dzy), ceny streczerów s? wielokrotnie ni?sze ni? koszty masa?y, dojazdów, straconego czasu. Streczery mog? s?u?y? wiele lat, codziennie i mo?e korzysta? z nich ca?a rodzina. Równie? o?rodki terapii bólów kr?gos?upa, zakupuj? streczery jako wyposa?enie i element oferowanych terapii.
 
Regularne stosowanie streczerów, w przeciwie?stwie do masa?y, pozwala w ci?gu kilku tygodni osi?gn?? nie tylko rozci?gni?cie mi??ni i wi?zade? kr?gos?upa, co uwalnia kr??ki mi?dzykr?gowe od nadmiernego nacisku, ale poma?u, konsekwentnie, prowadzi do poprawy postawy. Odczucie relaksu, brak po?piechu, konsekwentne dzia?anie, umo?liwiaj? trwa?e zmiany na lepsze bez stresu i oporu cia?a, zgodnie z zasadami japo?skiej metody – Kai-Zen – dokonywania du?ych zmian metod? ma?ych kroków. 

PDF
Drukuj
Email

Powiązane artykuły

PowiÄ…zane produkty

Back.4

PowiÄ…zane multimedia

Kliknij przycisk "YouTube" aby obejrze? na wi?kszym ekranie.