Na czym polega skuteczno?? EMG Biofeedbacku?

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 11 lipca 2014

03Metoda EMG Biofeedback nie jest klasyczn? metod? fizjoterapeutyczn?, nie nale?y bowiem ani do fizykoterapii ani do kinezyterapii. EMG Biofeedback umo?liwia interakcj? mi?dzy uk?adem nerwowym steruj?cym prac? mi??ni a sprz?tem medycznym. Taka niekonwencjonalno?? nadaje terapii pewien presti? i ekskluzywno??.

...

Streczery

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 14 października 2013

07Dlaczego regeneracja kr?gos?upa ma podstawowe znaczenie dla zdrowia?

Chi?czycy od tysi?cleci okre?laj? kr?gos?up mianem Drzewo ?ycia, poniewa? chroni on rdze? kr?gowy g?wny szlak komunikacji pomi?dzy
mzgiem a reszt? cia?a. Biegn? nim szlaki nerwowe do mi??ni, narz?dw, gruczo?w, naczy? krwiono?nych i limfatycznych. Szlaki czuciowe przesy?aj? informacje do mzgu, szlaki ruchowe i autonomiczne polecenia od mzgu do narz?dw. Przeszkod? w prawid?owym obiegu informacji, stanowi? uciski na struktury nerwowe spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi kr?gos?upa. Skutkiem uciskw s? zaburzenia neurologiczne takie jak: ostre i przewlek?e dolegliwo?ci blowe, zaburzenia czucia (mrowienia, parestezje, przeczulica lub niedoczulica), zaburzenia czynno?ci mi??ni (wzmo?one napi?cie spoczynkowe, wzrost m?czliwo?ci, os?abienie lub niedow?ad), zaburzenia ukrwienia ko?czyn (zimne d?onie, stopy, ?ylaki ko?czyn dolnych), zaburzenia czynno?ci narz?dw  jak np. pogorszenie perystaltyki jelit, zaparcia, hemoroidy, nadreaktywno?? p?cherza moczowego, trudno?ci z oddawaniem lub utrzymaniem moczu. Prby leczenia farmakologicznego b?d? kosztowne i ma?o skuteczne. Mog? z?agodzi? objawy, ale nie poprawi? funkcji kr?gos?upa i z czasem problem wrci z wi?kszym nasileniem. Bez rehabilitacji nie ma sukcesu.

...

Elektrostymulacja TENS

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 14 października 2013

02 TENS- (z ang.Transcutaneous Electrical Nervous Stimulation) metoda przezskrnej, elektrycznej stymulacji nerww jest znana od ponad 30 lat i szeroko stosowana na ?wiecie

...

sEMG, EMG-Biofeedback

AUTOR: admin   /   DATA WPISU: 14 października 2013

03Elektromiografia (EMG)   to badanie potencja?w elektrycznych zwi?zanych z aktywno?ci? spoczynkow? i wysi?kow? mi??ni.

...