AUTOR: admin

PUBLIKACJA: 14 paĹşdziernika 2013

22 Nerwobóle, choroby nerwów - najcz??ciej leczone s? wy??cznie farmakologicznie. Warto pami?ta?, ?e ?rodki przeciwbólowe jedynie modyfikuj? czucie bólu, dzia?aj? na skutek nie na przyczyn?. W tym znaczeniu – nic nie lecz?!

O szkodliwo?ci za?ywania i dzia?aniach ubocznych ?rodków przeciwbólowych, pisz? producenci w ulotkach. Wielu ?wiadomych tego lekarzy, szuka dla swoich pacjentów metod nie obci??aj?cych dodatkowo organizmu. Ka?da naturalna metoda ?agodzenia bólu, jest dla organizmu korzystniejsza i chocia? nieraz trzeba troch? d?u?ej czeka? na efekty, to z pewno?ci? wychodzi to na zdrowie. Nie ma dzia?a? ubocznych i organizm odzyskuje równowag?.

Elektrostymulacja pr?dem TENS bez w?tpienia jest metod? naturaln?, stymuluj?c? organizm do samodzielnego radzenia sobie ze zmianami chorobowymi. Stosowana prawid?owo, stopniowo usuwa przyczyny bólu i uwalnia od farmakoterapii. W przypadku chorób nerwów, stosuje si? stymulacje b?d? w miejscu sk?d nerw wychodzi z kr?gos?upa (bóle korzeniowe jak np. rwa kulszowa, rwa barkowa) b?d? stymuluje si? wzd?u? nerwu, grupy nerwów.

TENS jako metoda leczenia neuralgii, sprawdzi? si? w stanach takich jak:

  • zespó? cie?ni nadgarstka,
  • ?okie? tenisisty (epicondylitis)
  • rwa barkowa, rwa kulszowa,
  • ostroga pi?towa
  • neuralgiczne bóle g?owy
  • bóle po pó?pa?cu,
  • pora?enie nerwu twarzowego,
  • bóle odczuwane w bliznach,
  • bóle fantomowe i wiele innych

 

Stosowanie:

Elektrody nale?y u?o?y? odpowiednio do wskaza? dla danego pacjenta. Najcz??ciej wykorzystuje si? cz?stotliwo?? 10 -12 Hz lub 50-70 Hz – zale?nie od rodzaju nerwu, który poddajemy stymulacji. Nerwy uk?adu autonomicznego reaguj? na cz?stotliwo?ci niskie, uk?adu somatycznego – na cz?stotliwo?ci wysokie. Niektórym pacjentom pomaga stymulacja modulowana (zmienne cz?stotliwo?ci od niskich do wysokich). Ten rodzaj stymulacji wskazany jest równie? dla osób stosuj?cych TENS miesi?cami lub latami. W?ród naszych pacjentów s? osoby ciepi?ce na bóle neuropatyczne po operacjach chirurgicznych, które stosuj? z powodzenie stymulacj? od ponad 8 lat.

Pierwsza stymulacja powinna trwa? 15-30 minut i je?eli po tym czasie nie nasil? si? objawy bólowe to kolejne stymulacje mog? by? nawet kilkugodzinne. Czasami, w ci?gu kilku minut od rozpocz?cia stymulacji mog? nasili? si? objawy bólowe. Trzeba wtedy zmniejszy? nat??enie i kontynuowa? stymulacj? (podobny mechanizm reakcji nerwowej wyst?puje przy ogrzewaniu zmarzni?tych r?k – zbyt gwa?towne ogrzanie nasila ból). Je?eli mimo tego, ból po nast?pnych kilku minutach nie z?agodnieje – trzeba przerwa? stymulacj? i zmieni? parametry (cz?stotliwo??, czas trwania impulsu, nat??enie). Je?li te zmiany nie dadz? efektu – nale?y przerwa? stosowanie stymulacji i zasi?gn?? porady specjalisty. Takie sytuacje zdarzaj? si? jednak niezmiernie rzadko.

W leczeniu neuralgii stymulacj? TENS, stymulowana jest przyczyna bólu – nerw daj?cy objawy bólowe lub dodatkowo miejsce odczuwania bólu.Stosuj?c si? do zasad, mo?na oczekiwa? z?agodzenia bólu oraz stopniowej poprawy funkcji nerwów, która ograniczy mo?liwo?? nawrotu dolegliwo?ci. W okresie leczenia, nale?y unika? przeci??e? i zachowa?, które nasilaj? ból. W miar? stopniowego ust?powania bólu, mo?na skraca? czasstymulacji lub dzieli? go na kilka razy w ci?gu doby, a? do ust?pienia bólu. Nast?pnie stymulowa? 1 raz dziennie lub co 2 dzie?, przez ok 2 tygodnie, aby utrwali? efekty. Podstawowa zasada: nale?y ustali? w?a?ciw? cz?stotliwo?? (czasem empirycznie) i stosowa? s?abe nat??enia stymulacji. Nigdy nie stosuj du?ych nat??e? stymulacji. Mamy przecie? do czynienia z chorym, podra?nionym nerwem!

Nale?y ograniczy? przyczyny, które spowodowa?y zmiany chorobowe. Poprawi? postaw?, zadba? o ergonomi? pracy (d?wiganie, pisanie na komputerze itp.), wi?cej si? gimnastykowa?. W czasie pracy robi? krótkie przerwy, zmienia? pozycj? cia?a, gimnastykowa? nadgarstki, unika? stresów itp. Poniewa? ból jest doznaniem psychofizycznym – warto w czasie stymulacji zadba? o relaks, skupienie si? na g??bokim oddechu. Warto te? w??czy? wyobra?ni? i wyobra?a? sobie ból jako przedmiot (np. balon), który si? zmniejsza, zmienia kolor z czerwonego na zielony lub bia?y i w ko?cu zanika. Stymuluje to o?rodki korowe w mózgu do os?abienia reakcji na bodziec bólowy, pochodz?cy z receptorów bólu. Szczególnie jest to wa?ne w bólu migrenowym, fantomowym i przewlek?ym.

BÓLE G?OWY

Jak przy wszystkich dolegliwo?ciach bólowych, najpierw trzeba ustali? przyczyn? bólu i ewentualne przeciwwskazania. W ?agodzeniu bólów g?owy (napi?ciowych, migrenowych, niedokrwiennych) stymulacjaTENS jest skuteczna, poniewa? wp?ywa pozytywnie na zaburzenia ukrwienia – najcz??ciej wystepuj?c? przyczyn? lub komponent? bólów g?owy. Mo?na bóle g?owy ?agodzi? farmakoterapi? tylko po co? Ma ona wy??cznie dzia?anie objawowe i stosowana na d?u?sz? met? – szkodliwe. Stymulacja TENS nie jest mo?e tak prosta jak ?ykni?cie tabletki, ale nie ma ?adnych dzia?a? ubocznych i mo?e wp?yn?? na ustapienie przyczyn bólu a nie wy??cznie objawów. Osoby, które od lat nieskutecznie stosuj? farmakoterapi? lub inne metody, powinny si?gn?? po stymulator bo kilkana?cie zabiegów mo?e znacz?co poprawi? ich komfort ?ycia. Nasza Gwarancja Skuteczno?ci wyklucza ryzyko nietrafionej inwestycji.

Zale?nie od dobranych parametrów stymulacja mo?e dzia?a? tonizuj?co przy bólach napi?ciowych lub naczynioruchowo przy bólach niedokrwiennych. Przy u?o?eniach elektrod w obszarze szyjnego odcinka kr?gos?upa lub na skórze g?owy (najcz??ciej na czole lub skroni), nale?y równie? dostosowa? czas trwania impulsu tak, aby zawiera? si? w przedziale 50 – 100 mikrosekund. Stymulatory oferowane w marketach posiadaj? sta?? warto?? czasu trwania impulsu co dla wielu pacjentów oznacza, ?e parametr ten b?dzie za s?aby lub za silny.

Aplikacja elektrod do stymulacji to najcz??ciej u?o?enia w obr?bie kr?gów C-3 – C-5 oraz po obu stronach czo?a, na skroniach lub z jedn? elektrod? na skroni a drug? na stronie d?oniowej prawego nadgarstka, w przebiegu nerwu po?rodkowego.

Wiele dolegliwo?ci bólowych g?owy spowodowane jest zmianami zwyrodnieniowymi szyjnego odcinka kr?gos?upa. Stymulacja z?agodzi ból i uwolni od brania tabletek, ale kr?gos?upa nie wyprostuje. Tej grupie pacjentów polecamy gor?co stosowanie Necksterczera lub Backstreczera. Codzienne, 10 – 15 minutowe le?enie na streczerze powoduje zwi?kszenie przestrzeni mi?dzykr?gowych i minimalizuje skutki ucisku na nerwy. Poprawia si? ukrwienie g?owy, malej? szumy uszne i in. Gwarantujemy pozytywne efekty rozci?gania kr?gos?upa t? metod?. Jest tania, wygodna w stosowaniu a przede wszystkim efektywna!


PDF
Drukuj
Email

PowiÄ…zane produkty

C6 DuoStim

PowiÄ…zane multimedia

Kliknij przycisk "YouTube" aby obejrze? na wi?kszym ekranie.