Choroby kr?gos?upa

AUTOR: admin

PUBLIKACJA: 14 października 2013

07Ble kr?gos?upa  spowodowane s? najcz??ciej zmianami zwyrodnieniowymi, skolioz?,  uciskami kr??kw mi?dzykr?gowych lub kr?gw na korzenie nerwowe albo nadmiernym napi?ciem mi??ni, wskutek pracy fizycznej, wadliwej postawy lub stresu. 

 Zdarzaj? si? te? ble wskutek zrostw pooperacyjnych po usuni?ciu dysku lub po znieczuleniu zewn?trzoponowym.

Podejmuj?c terapi? blu kr?gos?upa, musisz sprawdzi? przede wszystkim: stan kr?gos?upa w badaniu rezonansem, stopie? osteoporozy i zadba? o prawid?ow? pozycj? w czasie pracy, prawid?owe podnoszenie ci??arw (na ugi?tych nogach a nie w sk?onie), dobry materac na ktrym ?pisz, wygodne buty i wk?adki koryguj?ce u?o?enie stopy. Je?li tego nie skorygujesz to efekty ka?dej metody leczniczej b?d? mierne lub ?adne a farmakoterapia os?abiaj?ca czucie blu, spowoduje tylko pog??bianie si? zmian zwyrodnieniowych.

W niektrych przypadkach mo?e pomc stosowana dora?nie terapia manualna, masa?e, gimnastyka i inne dzia?ania, poprawiaj?ce ukrwienie oraz rozlu?niaj?ce napi?te wskutek blu mi??nie i wi?zad?a oko?okr?gos?upowe. Je?eli jednak ble s? chroniczne, nie pomagaj? ju? dora?ne zabiegi,  to zamiast si?ga? po ?rodki przeciwblowe warto podj?? regularn?, codzienn? rehabilitacj? z wykorzystaniem stymulacjiTENS.

Jej dzia?anie w krtkim czasie (30-60 minut) mo?e poprawi? miejscowe ukrwienie, rozlu?ni? napi?te mi??nie i przyspieszy? regeneracj? uszkodzonych tkanek nerwowych. Regularne stosowanie stymulacji przez kilka dni, w po??czeniu z ?wiczeniami rozci?gaj?cymi kr?gos?up, znacznie poprawi samopoczucie i ograniczy nawroty blu. Stosowanie wy??cznie ?rodkw przeciwblowych na ble kr?gos?upa jest, moim zdaniem,  nieporozumieniem.

Niezb?dna jest natomiast codzienna gimnastyka, najlepiej zaraz po stymulacji, poniewa? gimnastyka bez uprzedniego rozlu?nienia mi??ni i wi?zade? oraz poprawy ukrwienia, mo?e ?atwo prowadzi? do urazw mi??ni a nawet do uszkodzenia lub wysuni?cia si? dysku. Systematyczne rozlu?nianie, stwarza warunki do regeneracji sp?aszczonego kr??ka mi?dzykr?gowego i poprawy mobilno?ci. Gor?co polecam korzystanie ze streczera. Nie znam lepszej, skutecznej i prostej w stosowaniu metody rozci?gania kr?gos?upa.

  

PDF
Drukuj
Email

Powiązane produkty

C6 DuoStim

Back.4

Powiązane multimedia

Kliknij przycisk "YouTube" aby obejrze? na wi?kszym ekranie. 

Kliknij przycisk "YouTube" aby obejrze? na wi?kszym ekranie.