AUTOR: admin

PUBLIKACJA: 03 marca 2014

21Stymulacja oko?oporodowa TENS stosowana jest w ?wiecie ju? od 40 lat. Jest to metoda sprawdzona, skuteczna i co najwa?niejsze  –  100% bezpieczna dla matki i dziecka.

Stymulacja oko?oporodowa TENS stosowana jest w ?wiecie ju? od 40 lat. Jest to metoda sprawdzona, skuteczna i co najwa?niejsze – 100% bezpieczna dla matki i dziecka.

Nie ma ?adnych dzia?a? ubocznych. Je?li b?dziesz wkrótce rodzi? – zapoznaj si? z mo?liwo?ciami jakie oferuje Tobie wypo?yczenie INNOMED MamaTENS.

Mo?esz kupi? stymulator, ale mo?esz go równie? od nas wypo?yczy? ! Znacznie taniej.

Specjalistyczny stymulator do porodu INNOMED MamaTens na okres 30 dni – to oferta najlepsza dla Ciebie! Je?eli Twoja po?o?na nie zna jeszcze tej metody popro? j?, aby si? z nami skontaktowa?a. Po?o?ne mog? skorzysta? z profesjonalnego szkolenia zako?czonego Certyfikatem. Posiadamy kilkana?cie lat do?wiadczenia w stosowaniu metody TENS przy porodzie.

W przesy?ce otrzymasz:

  • Stymulator INNOMED MamaTens z bateriami, przewodami i saszetk? ochronn? – gotowy do u?ycia
  • Polsk? instrukcj? obs?ugi z ciekawymi informacjami o stymulacji w bólu porodowym
  • 1 komplet (4 szt) elektrod do stymulacji przed porodem, aby? mog?a w spokoju pozna? zalety TENS i sposób obs?ugi stymulatora. Zawsze lepiej pos?ugiwa? si?     czym? znanym ni? urz?dzeniem, którego nie znasz. Mo?esz juz przed porodem ?agodzi? bóle pleców lub przeciwdzia?a? obrz?kom nóg.
  • 1 komplet (4 szt) elektrod do porodu, aby by?y ?wie?e i jak najbardziej skuteczne, kiedy przyjdzie czas porodu
  • Smycz do zawieszenia stymulatora, aby by? zawsze pod r?k?, kiedy go potrzebujesz

Mo?esz równie? kupi? najnowszy model stymulatora przeciwbólowego Body Clock Elle Tens+, który poza ulg? w bólu porodowym pomo?e Ci równie? w rehabilitacji mi??ni dna miednicy po porodzie.

Stosowanie stymulatora jest bardzo proste a Twoja po?o?na mo?e Tobie pomóc.

Dlaczego warto wypo?yczy? INNOMED MamaTENS ju? przed porodem:

Skurcze porodowe rozpoczynaj? si? na wiele godzin przedtem, zanim trafisz na oddzia? porodowy. Dzi?kiINNOMED Mama Tens, którego masz ju? w domu, mo?esz od samego pocz?tku ?agodzi? bóle pleców, dominuj?ce w pierwszej fazie porodu. Je?li nawet zdecydowa?a? si? na znieczulenie zewn?trzoponowe, to i tak otrzymasz je dopiero w szpitalu i to dopiero wtedy, kiedy b?dzie odpowiednio du?e rozwarcie.

Dzi?ki INNOMED Mama Tens, nie musisz ju? cierpie? przez wiele godzin i czeka? na rozwarcie tym bardziej, ?e jak udowodniono w badaniach klinicznych, stosowanie TENS od samego pocz?tku pojawienia si? skurczów, skraca pierwszy okres porodu nawet o po?ow? ! a to, oznacza co najmniej kilka godzin mniej wysi?ku, mniej bólu, mniej zm?czenia. INNOMED MamaTens pomo?e Tobie zachowa? wi?cej si? na drugi okres porodu.

Twoje mi??nie b?d? lepiej ukrwione i zrelaksowane, poniewa? w okresie pomi?dzy skurczami stosuje si? stymulacj? nisk? cz?stotliwo?ci?, która powoduje wzmo?one uwalnianie endorfin. Aby poziom endorfin we krwi by? odpowiednio wysoki, musi up?yn?? minimum 1 godzina stymulacji. To kolejny, bardzo istotny powód, dla którego warto mie? INNOMED Mama TENS ju? przed porodem. Stosowanie TENS dopiero na sali porodowej uniemo?liwia uzyskanie tego samego poziomu relaksacji chocia? z pewno?ci?, lepiej stosowa? TENS pó?niej ni? wcale.

Dzi?ki lepszej relaksacji mi??ni pomi?dzy skurczami, b?dziesz oddycha? g??biej a mi??nie i krew b?d? lepiej utlenowane. Twoje dziecko b?dzie dzi?ki temu równie? lepiej dotlenione. Lepsza relaksacja mi??ni przed skurczem, umo?liwia im bardziej efektywn? prac? i Twoje parcia b?d? skuteczniejsze oraz mniej bolesne. Mniejsze jest równie? ryzyko powstania uszkodze? mi??ni i nerwów dna miednicy.

W drugiej fazie porodu zdarza si? cz?sto, ?e dzia?anie znieczulenia chemicznego znacznie s?abnie, a wtedy INNOMED MamaTENS staje si? Twoim najlepszym sprzymierze?cem. W stymulatorze INNOMED MamaTENS, wbudowany jest specjalny program na drug? faz? porodu. Umo?liwia on ?agodzenie odczuwania nawet bardzo silnych bólów. Uruchamia si? ten program jednym klikni?ciem przycisku i natychmiast odczuwasz znaczn? ulg? w bólu.

Zawsze mo?esz poprosi? o dodatkowe znieczulenie – je?eli sama stymulacja nie znosi bólu w sposób wystarczaj?cy. TENS, jako naturalna metoda ?agodzenia bólu, mo?e by? stosowany bezpiecznie z ka?dym ?rodkiem znieczulaj?cym. Co wi?cej, dowiedziono, ?e dzi?ki TENS zu?ycie ?rodków przeciwbólowych spada nawet o 80% i ich skutki uboczne b?d? znacznie mniejsze.

Badania australijskiej firmy LabourTENS, przeprowadzone na grupie 300 kobiet rodz?cych ze stymulatorem, przynios?y nstp rezultaty:

  • 79,4 % kobiet uzna?o stymulator LabourTENS za bardzo pomocny
  • 98,2 % uzna?o stymulator LabourTENS za ?atwy w obs?udze

W Wielkiej Brytanii, oko?oporodowa stymulacja TENS jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia a ilo?? porodów z TENS zbli?a si? do 100 tysi?cy rocznie. A oto g?ówne zalety oko?oporodowej stymulacji urz?dzeniem INNOMED MamaTENS, które decyduj? o stale rosn?cej  popularno?ci wykorzystania tej metody w czasie porodu w Polsce.

TENS umo?liwia znieczulenie wolne od chemii i dzia?a? ubocznych i jest zdrowszy dla noworodka i rodz?cej oraz ta?szy w stosowaniu od innych form znieczulenia
TENS daje kobietom wzrost pewno?ci w samodzielnym radzeniu sobie z porodem i lepsz? kontrol? nad akcj? porodow?
TENS skraca okres porodu, kobieta jest bardziej zrelaksowana, ?atwiej jej oddycha? i prze?
TENS ogranicza ogólne zu?ycie ?rodków przeciwbólowych w czasie ca?ego porodu o ?rednio 50 – 80%
Wielu kobietom, szczególnie rodz?cym powtórnie, stymulacja TENS wystarcza jako jedyna forma ?agodzenia bólu porodowego
Wi?kszo?? kobiet rodz?cych pierwsze dziecko z wykorzystaniem INNOMED Mama TENS, ?yczy sobie tej metody przy kolejnym porodzie

Je?eli masz jeszcze pytania zadzwo? – ch?tnie odpowiemy !

PDF
Drukuj
Email

PowiÄ…zane produkty

BodyClock.2