Cukrzyca, stopa cukrzycowa

AUTOR: admin

PUBLIKACJA: 14 paĹşdziernika 2013

wró? do spisu

14Cukrzyca mo?e powodowa? zmiany degeneracyjne tkanki nerwowej a tym samym, zaburzenia przewodnictwa nerwów i zaburzenia ukrwienia wskutek degeneracji nerwów naczynioruchowych, steruj?cych prac? naczy? krwiono?nych.

Najcz??ciej spotykane objawy towarzysz?ce, spowodowane pogorszeniem przewodnictwa nerwowego to pocz?tkowo mrowienia, sw?dzenia skóry, ?uszczenie si? skóry zaburzenia ukrwienia, trudno?ci z gojeniem si? ran, zaburzenia oddawania moczu lub stolca i in. Powy?sze objawy neurologiczne mo?na znacznie z?agodzi? i spowodowa? cofanie si? niekorzystnych zmian, stosuj?c regularn? stymulacj? o parametrach adekwatnych do stwierdzanych objawów. Przede wszystkim, stymulacj? nerwów autonomicznych, naczynioruchowych, które z racji budowy i w?asno?ci przewodz?cych (ma?a pr?dko?? przewodzenia a tym samym niski stopie? zmielinizowania) degeneruj? naj?atwiej. W tej grupie mieszcz? si? równie? nerwy autonomiczne steruj?ce prac? p?cherza moczowego lub perystaltyk? jelit. Polecam gor?co stosowanie tej metody z jednego podstawowego powodu : bo ta metoda naprawd? dzia?a ! Gdyby kto? z Pa?stwa by? zainteresowany badaniami naukowymi potwierdzaj?cymi wysok? skuteczno?? takiej stymulacji, to list? niektórych bada? zamieszczam na dole strony.  Elektrostymulacja nie leczy cukrzycy - tu potrzebna jest przede wszystkim zmiana diety prowadz?cej do odbudowy wra?liwo?ci hormonów trzustki na poziom cukru. To temat bardzo obszerny, wielowarstwowy na który warto poczyta? w internecie lub obejrze? filmy na youtube np tu:Reverse your diabetes without drugs

Cukrzyca powoduje uszkodzenie nerwów autonomicznych i zaburzenia ukrwienia. Poprawa ukrwienia osi?gana dzi?ki odpowiednim parametrom elektrostymulacji opiera si? na promowaniu aktywno?ci VEGF (czynnika wzrostu ?ródb?onka naczy? krwiono?nych), którego niedobór skutkuje degeneracj? mieliny nerwowej. Terapia metod? elektrostymulacji funkcjonalnej polega na regularnym pobudzaniu przewodnictwa w nerwach autonomicznych w sposób wybiórczy, czyli przy zastosowaniu niskich cz?stotliwo?ci stymulacji, w?a?ciwych dla typu przewodzenia nerwów autonomicznych. Efektywna stymulacja to regularnie (codziennie) wykonywane zabiegi po minimum 1,5 godziny, jeden a a nawet – 3 – 4 razy dziennie. W stanach istniej?cych, zaawansowanych zmian neuropatycznych objawiaj?cych si? najcz??ciej w postaci trudno goj?cych si? ran lub owrzodze? podudzi, cz?stego mrowienia, sw?dzenia skóry, zaburze? czynno?ci jelit i p?cherza, zabiegi takie mo?na stosowa? nawet kilka godzin bez przerwy. Szczególnie wa?ne jest to dla pacjentów le??cych, poniewa? zapobiega zakrzepicy. Pogl?d, ?e jakoby stymulacja spowoduje urwanie si? skrzepu i mo?e grozi? np. udarem jest nieuzasadniony, poniewa? prawid?owo wykonywana elektrostymulacja pobudza mi??nie do znacznie ?agodniejszych skurczów ni? czynno?? dowolna. Ponadto, to w?a?nie dzi?ki regularnej stymulacji, przep?yw krwi zostaje podtrzymany, co bardzo ogranicza sk?onnno?? do powstawania skrzepów.  Mówi?c wprost, o wiele wi?kszym zagro?eniem jest brak regularnej stymulacji u pacjentów le??cych lub ma?o aktywnych,  albo chocia?by ruchy bierne ko?czyn ni? stymulacja funkcjonalna.

Po naklejeniu elektrod i w??czeniu stymulatora, wystarczy zabezpieczy? elektrody przed odklejaniem si? (np. ubieraj?c skarpet? lub rajstopy) , stymulator w?o?y? do kieszeni i mo?na wykonywa? swoje codzienne obowi?zki. Nie traci si? wi?c czasu na wykonywanie zabiegów oprócz 5 minut na aplikacje elektrod i w??czenie stymulatora. W przypadku, kiedy na skórze nie wyst?pi?y jeszcze otwarte rany, mo?na z powodzeniem stosowa? specjaln? skarpet? do stymulacji ko?czyn dolnych  .Wielu naszych pacjentów zdo?a?o dzi?ki odpowiednio wcze?nie podj?tym i prowadzonym codziennie zabiegom  stymulacji uratowa? stop? przed powa?nymi zmianami naczyniowymi lub amputacj?.  Okres stosowania terapii to minimum 3 – 4 miesi?ce – do utrwalenia si? jej efektów. Niektórzy pacjenci mog? jednak wymaga? regularnej stymulacji np kilka razy w tygodniu przez kilkana?cie lub nawet kilkadziesi?t miesi?cy.

Zapytaj Twojego lekarza, czy nie masz przeciwwskaza? do elektrostymulacji (praktycznie s? to wy??cznie zmiany nowotworowe zlokalizowane w okolicy naklejania elektrod, bo ani rozrusznik serca ani implanty metalowe, nie s? przeciwwskazaniem), zg?o? si? do nas z jego opini? a my doradzimy dobór sprz?tu i nauczymy Ci? jak wykonywa? samodzielnie zabiegi. Zale?y nam, aby? wiedzia?/?a  jak najwi?cej i uzyska?/?a maksymaln? skuteczno?? terapii. Oferujemy Tobie nie tylko sprz?t, ale równie? nasz? wiedz?, do?wiadczenie i pomoc. Naszym celem jest poinformowanie jak najwi?kszej ilo?ci pacjentów z zaburzeniami ukrwienia spowodowanymi neuropati? cukrzycow? o tej naturalnej, skutecznej i pozbawionej dzia?a? ubocznych metodzie, aby pomóc im odzyska? zdrowie, uwolni? si? od bólu i obaw o utrat? stopy.

 Badania naukowe potwierdzaj?ce wysok? skuteczno?? zabiegów stymulacji:

  1: Lippert-Gruner M., Gluteal neuromuscular stimulation in therapy and prophylaxis of recurrent sacral pressure ulcers.  Spinal Cord. 2003 Jun;41(6):365-6.   PMID: 12746744        

 2: Calil JA, Ferreira LM, Neto MS, Castilho HT, Garcia EB.   [Clinical application of the V-Y posterior thigh fasciocutaneous flap]  Rev Assoc Med Bras. 2001 Oct-Dec;47(4):311-9. Portuguese.   PMID: 11813046 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 3: Griffin JW, Tooms RE, Mendius RA, Clifft JK, Vander Zwaag R,  el-Zeky F. Efficacy of high voltage pulsed current for healing of pressure ulcers in patients with spinal cord injury.  Phys Ther. 1991 Jun;71(6):433-42; discussion 442-4.  PMID: 2034707

  4: Buchanan DL, Agris J.Related Articles, Gluteal plication closure of sacral pressure ulcers. Plast Reconstr Surg. 1983 Jul;72(1):49-55.  PMID: 6867178          

5: Kloth LC, Feedar JA., Acceleration of wound healing with high voltage, monophasic, pulsed current.  Phys Ther. 1988 Apr;68(4):503-8. Erratum in: Phys Ther 1989, Aug;69(8):702. PMID: 3258429

 6: Comorosan S, Vasilco R, Arghiropol M, Paslaru L, Jieanu V, Stelea S., The effect of diapulse therapy on the healing of decubitus ulcer., Rom J Physiol. 1993 Jan-Jun;30(1-2):41-5. PMID: 7982015

 7: Pohl M, Ruckriem S, Strik H, Hortinger B, Meissner D, Mehrholz J, Pause M., Treatment of pressure ulcers by serial casting in patients with severe spasticity of cerebral origin.,  Arch Phys Med Rehabil. 2002 Jan;83(1):35-9. PMID: 11782830

 8: Pollack SF, Ragnarsson KT, Djikers M., The effect of electrically induced lower extremity ergometry on an ischial pressure ulcer: a case study., J Spinal Cord Med. 2004;27(2):143-7.  PMID: 15162886

 9: Frantz RA.,Adjuvant therapy for ulcer care., Clin Geriatr Med. 1997 Aug;13(3):553-64. Review.  PMID: 9227944

 10: Danon D, Madjar J, Edinov E, Knyszynski A, Brill S, Diamantshtein L, Shinar E., Treatment of human ulcers by application of macrophages prepared  from a blood unit.,  Exp Gerontol. 1997 Nov-Dec;32(6):633-41. PMID: 9785089]

11: Rosenthal MJ, Felton RM, Nastasi AE, Naliboff BD, Harker J,  Navach JH. Healing of advanced pressure ulcers by a generic total contact seat:  2 randomized comparisons with low air loss bed treatments.  Arch Phys Med Rehabil. 2003 Dec;84(12):1733-42.              12: Adegoke BO, Badmos KA, Acceleration of pressure ulcer healing in spinal cord injured patients using interrupted direct current., Afr J Med Med Sci. 2001 Sep;30(3):195-7. PMID: 14510128

13: Bauerle J, Neander KD., Use of pulsed electrical stimulation in the therapy of decubitus ulcers],  Krankenpfl J. 1996 Jun;34(6):270-5. German.. PMID: 8717869

14: Jones ML, Mathewson CS, Adkins VK, Ayllon T., Use of behavioral contingencies to promote prevention of recurrent pressure ulcers., Arch Phys Med Rehabil. 2003 Jun;84(6):796-802.  PMID: 12808529

15: Rischbieth H, Jelbart M, Marshall R., Neuromuscular electrical stimulation keeps a tetraplegic subject in  his chair: a case study., Spinal Cord. 1998 Jun;36(6):443-5.PMID: 9648203

 16: Chalker M., Healing of decubitus ulcers of patients in neuro-kinesthetic program with the Electro-Acuscope 80., Crit Care Update. 1983 Mar;10(3):50-2. PMID: 6601565

17: Brejcha FA., Treatment precautions for paraplegic and quadriplegic patients with sacral decubitus ulcers., Plast Reconstr Surg. 2001 Oct;108(5):1457-8.  PMID: 11604676

 18: Brem H, Jacobs T, Vileikyte L, Weinberger S, Gibber M, Gill K, Tarnovskaya A, Entero H, Boulton AJ.,  Wound-healing protocols for diabetic foot and pressure ulcers. Surg Technol Int. 2003;11:85-92. Review. PMID: 12931288

 19: Seiler WO, Stahelin HB, Sonnabend W. [Effect of aerobic and anaerobic germs on the healing of decubitus ulcers] Schweiz Med Wochenschr. 1979 Nov 3;109(42):1594-9. German. PMID: 119316

20: Brem H, Lyder C. Protocol for the successful treatment of pressure ulcers. Am J Surg. 2004 Jul;188(1A Suppl):9-17. Review. PMID: 15223496


PDF
Drukuj
Email